Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalings voorwaarden van Dielen Flightcase Bouw (DFB Cases) BV gevestigd te Diessen

Gedeponeerd bij kantoor van kamer van koophandel Midden-brabant kantoor Tilburg  onder nummer 3676

 

Definities:

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die zijn te downloaden via onder meer de directe internetlink http://www.dfb-cases.nl/nl/algemene_leveringsvoorwaarden;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst opafstand aangaat met DFB;
4. Dag: kalenderdag;
5. DFB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIELEN FLIGHTCASE BOUW B.V., statutair gevestigd te Diessen, die goederen al dan niet op afstand aan de wederpartij aanbiedt en gebruik maakt van deze algemene voorwaarden
6. Dienst: alle door DFB verrichte diensten;
7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
10. Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop zoals bedoeld in artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek betreft;
11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, waarbij in het kader van een door DFB georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst                uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
12. Producten: alle door DFB verhandelde producten, waaronder maar niet beperkt tot maatwerk koffers, flightcases en aanverwante producten;
13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de wederpartij en DFB gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
14. Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met DFB een overeenkomst heeft gesloten dan wel van DFB daartoe een aanbod heeft ontvangen.

Toepasselijkheid:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten, daaronder in ieder geval begrepen de levering van goederen en het verrichten van diensten, hierna te noemen de opdracht, door DFB. Aan de algemene voorwaarden van de          wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van DFB. Bij twijfel of discussie prevaleren de algemene voorwaarden van DFB.
1.2 Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop al dan niet middels een internetlink naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
1.3 De Wederpartij die reeds cliënt is bij DFB wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere opdrachten van DFB in te stemmen.
1.4 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan overeenkomsten, offertes en aanbiedingen strekkende tot:
      - Het ontwerpen van in- en exterieur van flightcases, waaronder begrepen het maken van een werktekening;
      - Het vervaardigen van flightcases, koffers en/of andere zaken;
      - De in- en verkoop en handel van flightcases, koffers en/of andere zaken;
      - De verhuur van flightcases, koffers en/of ander zaken;
      - De reparatie van flightcases, koffers en/of andere zaken;
      - Alsmede alle leveringen en/of diensten welke uit het bovenstaande voortvloeien dan wel daarmede verband houden, alles in de ruimste zin des woords
1.5 Zij is te allen tijde bereid de wederpartij een afschrift van haar algemene voorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt.

Offertes:

2.1 Alle door DFB gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij kunnen onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog door DFB worden herroepen.
2.2 Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes van DFB geldig gedurende een periode van dertig dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.3 Indien een offerte door DFB aan de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd en de wederpartij binnen veertien dagen na dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan DFB kenbaar heeft gemaakt is de opdrachtbevestiging van DFB voor beiden bindend. Onder een          opdrachtbevestiging wordt mede verstaan een schriftelijke bevestiging door DFB van hetgeen tussen beiden is besproken en mondeling is overeengekomen.

Aanvang, wijziging, opschorting en einde van de opdracht:

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk, al dan niet digitaal, akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging door DFB of de wederpartij een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Het bewijs van de totstandkoming van          een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
3.2 Afspraken in afwijking van de opdracht zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door partijen worden overeengekomen
3.3 Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan  wel DFB goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is DFB gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde                rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan DFB krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
3.4 Indien de wederpartij een opdracht van DFB slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging schriftelijk te geschieden ( met inachtneming van die opzegtermijn) door middel van een aangetekend schrijven met                            handtekening retour.
3.5 Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, heeft DFB het recht, zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden:
      - Ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
      - De wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
      - De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
      - De wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of voor een aanzienlijk deel verliest;
      - Op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd;
      - Ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.
      DFB heeft het recht van ontbinding niet, indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.     

Uitvoering opdracht:

4.1 De opdracht wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen DFB en de wederpartij, echter de wijze waarop de opdracht tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door DFB. Hieronder is in ieder geval begrepen de wijze van ontwerpen van de flightcases zulks met        inachtneming van de door de wederpartij daaraan gestelde eisen of voorwaarden. De wederpartij is gehouden alle bescheiden, materialen en gegevens, welke DFB nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan DFB ter beschikking te stellen            alsmede haar daartoe alle nodige inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen, indien DFB hierom verzoekt, zonder dat hiervoor kosten door de wederpartij in rekening kunnen worden gebracht. Indien DFB dit wenst en zij dit voor een goede uitvoering          van de opdracht van belang acht, is de wederpartij en/of haar of zijn medewerkers        verplicht met DFB in dezen te overleggen en haar hierbij alle medewerking te verlenen.
4.2 Alle ten behoeve van de door DFB te ontwerpen flightcases door de wederpartij verstrekte gegevens, zoals afbeeldingen, (werk)tekeningen, maat- en gewichtsopgave toleranties, prijslijsten, catalogi, en dergelijke dienen door de wederpartij zo nauwkeurig mogelijk        worden opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend indien DFB deze uitdrukkelijk aan de wederpartij bevestigd.
4.3 DFB heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van of zich te laten bijstaan door derden, zonder dat de wederpartij hiertoe in te lichten en zonder dat de wederpartij hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming              van de redelijkheid
4.4 DFB spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in          het maatschappelijk verkeer betaamt.
4.5 DFB is slechts gehouden aan een annulering of wijziging van de opdracht indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard.
4.6 DFB behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden.
4.7 Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft DFB het recht dit binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met                  inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
4.8 De opdracht wordt door DFB uitgevoerd tijdens de gebruikelijke uren, zijnde in de regel van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur, tenzij anders overeengekomen.

Herroepingsrecht:

5.1 Ingeval van koop op afstand, heeft de consument bij de aankoop van producten en/of het verrichten van diensten gedurende zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de zaak dan wel het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst – behoudens de          kosten van terugzending - kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden.
5.2 Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn        herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking,  derhalve onbeschadigd, aan DFB retourneren, conform de door DFB verstrekte redelijke en duidelijke                  instructies.
5.3 De consument kan in een aantal gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, wanneer:
      - voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven (7) werkdagen;
      - voor zaken die volgens specificatie van de consument zijn vervaardigd zoals maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
5.4 De toepasselijkheid van artikel 7:46f eerste lid Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DFB dit bedrag, verminderde met de kosten van terugzending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
5.6 In geval van vragen kan de consument contact opnemen met DFB, gevestigd aan Molenstraat 34 te (5087 BN) Diessen, bereikbaar op nummer +31 (0)13 5042591, via e-mail op info@dfb-cases.nl of website http://www.dfb-cases.nl

Industriële / intellectuele eigendom:

6.1 DFB behoud zich  terzake de opdracht gemaakte (werk)tekeningen, ontwerpen, catalogi, schetsen, litho’s, modellen, stempels, matrijzen, gereedschappen, stansvormen, dessins, voorbeelden, logo’s, overeenkomsten, adviezen, ideeën, werkwijzen, brochures,              computerprogramma’s e.d. alsmede afleidingen daarvan, al dan niet in digitale vorm, op internet, alle daarop rustende industriële / intellectuele eigendomsrechten voor, tenzij  tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussen partijen is                        overeengekomen dat de industriële / intellectuele eigendomsrechten van DFB overgaan op de wederpartij, is de wederpartij eerst eigenaar op het moment dat terzake de opdracht er volledige betaling aan DFB heeft plaatsgevonden. Ingeval van verschil van                  mening aangaande deze betaling blijft de eigendom derhalve bij DFB.
6.2 Het vorige lid is onverkort van toepassing op zaken, welke speciaal voor een ontwerpopdracht door DFB of in opdracht van DFB door een derde worden vervaardigd, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of zaken te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, tenzij met schriftelijke toestemming van DFB.
6.4 De wederpartij vrijwaart DFB voor aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op industriële / intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, welke tegen DFB ingesteld worden.

Prijs en prijsaanpassing:

7.1 Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens de regels ter zake koop op afstand, bindend en inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
7.2 In geval van koop op afstand zijn, tenzij anders vermeld, de prijzen:
      - exclusief omzetbelasting, vrachtprijzen en andere heffingen en belastingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingkosten;
      - gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.
7.3 Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, in geval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, kan DFB de aan de wederpartij        in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig verhogen, met dien verstande dat de wederpartij welke in zijn hoedanigheid van consument handelt, dus niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de            door DFB bedongen prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt.
7.4 Kosten verbonden aan de ontwikkeling van een ontwerp en vervaardiging van technische hulpmiddelen, al dan niet door DFB ingeschakelde derden, zijn voor een door DFB vast te stellen percentage voor rekening van de wederpartij. DFB zal de wederpartij indien        de wederpartij hierom verzoekt hieromtrent informeren.
7.5 Indien voor de uitvoering van de opdracht tussen DFB en de wederpartij geen prijs voor de opdracht is afgesproken worden de door DFB verrichte werkzaamheden berekend op basis van de door DFB gehanteerde standaardprijzen dan wel berekend tegen een            basis uurtarief, een en ander ter keuze van DFB. De hoogte van de standaardprijzen dan wel het uurtarief wordt de wederpartij op diens verzoek medegedeeld.
7.6 Indien DFB extra werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van onvolledigheden of fouten in de aangeleverde opdracht, zelf aanvullende gegevens dient te achterhalen dan wel de wederpartij ingrijpende wijzigingen tijdens of na voltooiing van de opdracht                verlangt, een en ander te wijten aan en/of voor risico van de wederpartij, heeft DFB het recht de kosten hiervan aan de wederpartij door te berekenen conform het daarvoor van toepassing zijde uurtarief.
7.7 DFB heeft het recht te bedingen dat de wederpartij alvorens de opdracht wordt uitgevoerd aan DFB een voorschot betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door DFB met inachtneming van de redelijkheid.
7.8 Alle door DFB gehanteerde prijzen zijn gesteld in Nederlandse valuta dan wel Euro’s, tenzij anders overeengekomen.

Betalingen:

8.1 Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden:
      a. voor wat het ontwerpen van flightcases, koffers en/of andere zaken betreft: uiterlijk bij de aflevering van de zaak dan wel zoals (schriftelijk) vooraf is overeengekomen:
      b. voor wat de verkoop van flightcases, koffers en/of andere zaken betreft: uiterlijk bij de aflevering van de zaak dan wel zoals (schriftelijk) vooraf is overeengekomen;
      c. voor wat de reparatie van flightcases, koffers en/of andere zaken betreft: uiterlijk bij aflevering van de zaak dan wel zoals (schriftelijk) vooraf is overeengekomen:
      d. voor wat de verhuur van flightcases, koffers en/of andere zaken betreft: uiterlijk bij aflevering van de zaak dan wel zoals (schriftelijk)  vooraf is overeengekomen:
8.2 Indien tussen partijen is overeengekomen dat betaling geschiedt aan de hand van een factuur, geschiedt deze betaling binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enig recht van de wederpartij op korting of                  verrekening en wel ten kantore van DFB dan wel door storting op een bankrekeningnummer van DFB. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, een en ander zoals hierboven is vermeld, is hij of zij in verzuim zonder dat hiertoe        een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft DFB het recht per maand aan de wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met twee procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan        de datum van algehele voldoening, onverminderd het recht van DFB de meerdere schade te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en rente voldaan, waarna met het                  resterende bedrag de openstaande facturen worden afgeboekt. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en), daaronder begrepen die van de raadsman of adviseur van DFB, gefixeerd op 15% van het te betalen bedrag met een        minimum van € 200,--, zijn voor rekening van de wederpartij.
8.3 In geval van koop op afstand dienen, voor zover niet anders is overeengekomen, de door de consument verschuldigde bedragen echter te worden voldaan strikt binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot            het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
8.4 Ook bij koop op afstand is het DFB toegestaan een vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan dan wel een andere zekerheid ter zake alle contractuele verplichtingen te eisen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht              doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
8.5 Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling, is al            hetgeen DFB van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.

Aflevering / levertijd:

9.1 De aflevering van flightcases, koffers en/of andere zaken geschiedt af magazijn of af fabriek aan de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 De aflevering van flightcases, koffers en/of andere zaken worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door DFB van de zaken . De wederpartij draagt zelf zorg voor het transport van de zaken geheel op eigen risico en op eigen              kosten.
9.3 Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken geheel voor risico van de wederpartij.
9.4 Een overeengekomen levertijd is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij DFB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.
9.5 Indien de overeenkomst betrekking heeft op meerdere flightcases, koffers en/of andere zaken, kan de levering aan de wederpartij voor het geheel of in gedeelten plaatsvinden. DFB heeft alsdan het recht de deellevering te factureren waarbij de betalingscondities          uit artikel 7 onverkort van toepassing zijn.
9.6 Indien de flightcases, koffers en/of andere zaken (op afroep) aan de wederpartij worden geleverd af magazijn of af fabriek, dienen de flightcases, koffers en/of andere zaken door de wederpartij binnen een termijn van 3 (drie) weken te worden afgenomen. Indien na        ommekomst van deze termijn de flightcases, koffers en/of andere zaken nog niet zijn afgenomen door de wederpartij heeft DFB het recht deze voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en/of af te leveren aan het adres van de wederpartij.
9.7 In geval van koop op afstand ontvangt de consument, indien levering niet mogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, hierover zo spoedig mogelijk bericht. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
9.8 In geval van ontbinding conform het vorige lid, zal DFB het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30)  dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.9 Indien in het in lid 8.7 bedoelde geval, heeft DFB het recht een product van gelijke kwaliteit en prijs te leveren. Alsdan komen de kosten van het terugzenden van het product in het geval van ontbinding gedurende de bedenktijd ten laste van DFB.

Schuldeisers verzuim:

10.1 Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de zaken afneemt en/of de wederpartij de zaken weigert, kan DFB de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder het begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in                        bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling dient onverwijld, onder inzending van de factuur terzake van de aflevering, aan de wederpartij              schriftelijk kennis te worden gegeven.
10.2 Alle door DFB terzake het in bewaring stellen van de goederen gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud:

11.1 DFB behoudt zich de eigendom voor alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog te leveren flightcases, koffers en/of andere zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien DFB in het kader van dergelijke overeenkomsten ten                  behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van DFB geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de              vorderingen die DFB tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
11.2 Zolang de eigendom van de geleverde flightcases, koffers en/of andere zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het deze niet toegestaan deze geleverde flightcases, koffers en/of andere zaken in eigendom over te dragen, te verpanden dan wel anderszins            te bewaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook.
11.3 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde flightcases, koffers en/of andere zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van DFB te bewaren.
11.4 Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens DFB tekortschiet of DFB goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 3 lid 5, is DFB gerechtigd de onder                        eigendomsvoorbehoud afgeleverde of verhuurde flightcases, koffers, en/of andere zaken terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij DFB toestemming om de betreffende flightcases, koffers en/of andere zaken in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten              waarin de betreffende flightcases, koffers en/of andere zaken zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

Garantie:

12.1 DFB verleent garantie op de door haar geproduceerde flightcases, koffers en/of andere zaken voor de duur van 1 (één) jaar.
12.2 DFB verleent garantie op de door van derden betrokken en door haar verkochte en geleverde flightcases, koffers en/of andere zaken slechts, indien en voorzover een dergelijke garantie door de leverancier/producent van die zaken aan DFB is verstrekt alsmede            indien en voorzover sprake is van fabrieksgarantie. Deze garantie strekt nimmer verder dan tot de verplichtingen tot welke de leverancier jegens DFB terzake deze leveranties is gehouden.
12.3 DFB verleent terzake door haar verrichte reparaties een garantie van drie (3) maanden op de door haar verrichte werkzaamheden.
12.4 De in lid 1 tot en met 3 verleende garantie is voorts enkel van toepassing indien en voorzover de wederpartij de aankoop- dan wel reparatienota van de verkochte en geleverde zaak aan DFB kan tonen.
12.5 De door DFB verstrekte garantie vervalt indien en voorzover DFB te dezer zaken geen gebruik kan maken van de garantiebepalingen, zoals deze hem door diens leverancier zijn verstrekt.
12.6 Garantieaanspraken omvatten slechts het herstellen of het vervangen van de desbetreffende zaken, met dien verstande dat vervanging eerst kan worden gevorderd nadat herstel is gepoogd dan wel de wederpartij aantoont dat deze niet aan de overeenkomst                beantwoordt en dat gebreken vervanging rechtvaardigen. Herstel of vervanging vindt slechts plaats binnen de onderneming van DFB.
12.7 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien bij het gebruik van de zaak de voorschriften niet zijn opgevolgd of indien de zaak voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt, op onoordeelkundige wijze behandeld gebruikt of onderhouden dan wel,            ingeval van reparatie, deze niet door DFB is uitgevoerd.
12.8 Gebreken die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen, materialen en/of constructies door de wederpartij gekozen of aan DFB verplicht opgelegd door enige derde, dan wel als gevolg van een regeling van overheidswege, vallen niet onder deze            garantie.
12.9 Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt is DFB als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar garantieverplichtingen.

Zorgplicht:

13.1 De wederpartij in haar kwaliteit als huurder is verplicht als een goed huurder voor het gehuurde, overeenkomstige de bestemming welke daaraan bij de huurovereenkomst is gegevens of volgens die welke, bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent,                        naargelang de omstandigheden verondersteld wordt, zorg te dragen, een en ander conform de aanwijzingen van DFB en zoals naar de eisen van redelijkheid en billijkheid van haar mag worden verwacht.

Reclames:

14.1 De wederpartij is verplicht de afgeleverde zaken terstond bij aflevering te controleren op tekorten en beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren direct na de mededeling dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
14.2 Reclames terzake de opdracht dienen schriftelijk aan DFB kenbaar te worden gemaakt binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de opdracht waarover de wederpartij reclameert. Reclames terzake de opdracht schorten de betalingsverplichtingen van de                    wederpartij niet op
14.3 Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen veertien (14) dagen na verzending van betreffende factuur aan DFB kenbaar te worden gemaakt.

Aansprakelijkheid:

15.1 De aansprakelijkheid van DFB voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt zijn door dan wel rechtstreeks verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is te alle tijde beperkt tot maximaal 100% van het netto factuurbedrag per          opdracht, tenzij in geval van opzet of grove schuld van DFB.
15.2 DFB is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade en kosten, welke op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
15.3 DFB is nimmer aansprakelijk voor schade, die de wederpartij lijdt als gevolg van handelingen van uitvoerders, leveranciers of derden, waarvan hij gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht.
15.4 DFB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd, tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid.
15.5 DFB is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan bescheiden, materialen of andere zaken van de wederpartij, het welk DFB in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. De wederpartij is verplicht dergelijke goederen                      afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
15.6 DFB is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verlies of tenietgaan van bescheiden, materialen of zaken tijdens vervoer of verzending per post of anderszins alsmede voor een te late ontvangst
15.7 DFB is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen in de door de wederpartij geleverde gegevens ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Overmacht:

16.1 Indien DFB haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak, daaronder begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van DFB of binnen de  onderneming van een          derde van wiens diensten DFB bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat DFB weer in staat is de opdracht op de overeengekomen wijze uit te voeren.
16.2 Indien DFB binnen een redelijk termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, hebben zowel DFB als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat DFB jegens de wederpartij                          gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.
16.3 Indien DFB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan  haar verplichtingen kan voldoen, is DFB gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de                wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke  overeenkomst.

Retentierecht:

17.1 DFB is gerechtigd om de afgifte van zaken, daaronder begrepen flightcases, koffers en/of andere zaken welke door de wederpartij aan DFB ter reparatie zijn aangeboden, materialen en andere zaken van de wederpartij of derden uit hoofde van de opdracht op te            schorten tot op het moment dat alle betalingen aan DFB zijn geschied.

Opzegging:

18.1 Indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel vooronbepaalde tijd is aangegaan, zijn partijen na een jaar gerechtigd de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid            zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
18.2 Een koop op afstand die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een onbepaalde duur. In dat geval is het partijen na een jaar eveneens toegestaan de                    overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van een maand.

Ontbinding

19.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en/of te vernietigen. Dit geldt niet in geval van koop op afstand.

Toepasselijk recht en forumkeuze:

20.1 Op alle overeenkomsten tussen DFB en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is bepaald.
20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter uit het arrondissement Zeeland West Brabant.

Aanvullende of afwijkende bepalingen:

21.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen dan wel, in geval van koop op afstand, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden                  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.